REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem:  www.dobrytowar.sklep.pl jest: Fundacja Win-Win, ul. Warszawska 8/6, 87-100 Toruń, NIP: 879-266-74-96, Regon: 341256770, KRS: 0000413370.

2. Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sklep „Dobry Towar, ul. Św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń, e-mail: biuro@dobrytowar.sklep.pl, tel. +48 601 914 211

3. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów (zawierania Umów Sprzedaży Produktu), a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

FORMULARZ – usługa elektroniczna umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia;

KLIENT – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

KONTO KLIENTA – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku).

REGULAMIN – niniejszy regulamin;

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;

SKLEP – sklep internetowy, działający pod adresem www.dobrytowar.sklep.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje produkty Klientom;

SPRZEDAWCA – Fundacja Win-Win;

TOWAR – przedmiot (ruchomość) dostępny w Sklepie, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i określające jej istotne warunki.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Sklep dobrytowar.sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. REJESTRACJA KONTA

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

2. Rejestracja następuje poprzez:

 • wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie sklepu (formularz wyświetli się w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania, adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także firma oraz NIP,
 • zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki prywatności i cookies.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.

4. Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: biuro@dobrytowar.sklep.pl

5. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego – w takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

6. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

III. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca (Fundacja Win-Win).

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) oraz niniejszym regulaminem i zgodnie z Art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

4. Poprzez rejestrację konta lub dokonanie zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia

6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

7. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu

8. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów, w zależności od wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcy usług zaopatrujący Sprzedawcę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem sprzedaży. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Sprzedawcy wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Sklep dobrytowar.sklep.pl prowadzi sprzedaż limitowanych kolekcji marki DOBRY TOWAR. Każda kolekcja produkowana jest dokładnie w takiej liczbie, jaka została zamówiona, przy czym maksymalna liczba produkowanych egzemplarzy to 366 sztuk.

2. Złożenie zamówienia i zakup towaru z danej kolekcji można dokonać tylko za pośrednictwem sklepu, znajdującego się pod adresem: dobrytowar.sklep.pl i tylko w trakcie otwartej bramki zamówień dla danej kolekcji. Każda kolekcja jest autorska i niepowtarzalna, co oznacza również, że jej produkcja nie będzie wznawiana

3. Po zamknięciu bramki zamówień i zakupów, sklep przesyła informację o liczbie zamówionych egzemplarzy poszczególnych produktów z danej kolekcji do działu produkcyjnego lub zewnętrznego producenta w przypadku produktów kolaboracyjnych. Produkcja trwa do 7 dni

4. Zakupione produkty wysyłane są do klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni od zamkniecia bramki zamówień na daną kolekcję

5. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

6. Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

7. Nie ma możliwości składania zamówienia na produkty z poprzednich kolekcji.

8. Towar sprzedawany za pośrednictwem strony dobrytowar.sklep.pl jest fabrycznie nowy. Nie sprzedajemy przedmiotów używanych.

9. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania zamówienia.

10. W momencie złożenia zamówienia, Klient zawiera ze sprzedawcą umowę, która obowiązuje od momentu zamówienia do momentu dostarczenia produktu do Klienta.

11. Sposób płatności i dostawy towaru do Klienta jest określony przez Klienta, podczas składania zamówienia. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

 • określić sposób dostawy
 • określić sposób płatności
 • potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę Towarów (koszty dostawy i dokonania płatności) – poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź i zapłać”.

12. Dokonanie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd.

13. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia)

14. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego.

V. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Klient może wybrać tylko jedną z dwóch dostępnych opcji płatności:

 • przelewu bankowego on-line za pośrednictwem szybkiej płatności PayPal – w razie jakichkolwiek problemów z płatnościami PayPal w ciągu 2 kolejnych dni Klient otrzyma na adres mailowy wiadomość z unikatowym linkiem, dzięki któremu będzie mógł dokonać ponownej płatności przez PayPal.
 • tradycyjnego przelewu bankowego – dane do przelewu Klient otrzyma na adres mailowy w automatycznej wiadomości potwierdzającej zakupy.

2. Brak płatności w przeciągu 5 dni od złożenia zamówienia w skutkuje jego usunięciem, po wcześniejszym kontakcie z naszej strony.

3. W razie problemów z odnalezieniem maila z linkiem do ponownej płatności, czy maila potwierdzającego zamówienie z danymi do przelewu,prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym.

5. Sposób doręczenia przesyłki określa Klient podczas składania zamówienia. Do wyboru jest:

 • przesyłka pocztowa
 • przesyłka kurierska

6. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z aktualnym cennikiem. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

7. Czas realizacji zlecenia przez sprzedawcę nie powinien zająć więcej niż 21 dni od dnia zamknięcia bramki zamówień.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym powyżej w losowych przypadkach, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia o przedłużeniu czasu otrzymania Towaru.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Klientowi lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY i REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówiony towar zgodnie z wszelkimi specyfikacjami zawartymi na stronie. Dotyczy to rozmiaru produktu, sposobu jego wykonania, materiału z którego jest wykonany oraz grafiki na zakupionym produkcie.

2. Jeśli klient stwierdzi braki w zakupionym produkcie, o których mowa była w specyfikacjach zawartych w sklepie, ma prawo złożyć reklamację wskazując to jako wadę produktu.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

4. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@dobrytowar.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1

5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

 • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła, datę ujawnienia wady,
 • oczekiwania klienta w związku ze złożeniem reklamacji,

przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do biura Sprzedawcy pod adresem: ul. Św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń.

VII. SPORY

1. W przypadku sporów powstałych na gruncie regulaminu lub umowy sprzedaży, klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Wszystkie spory mogą zostać rozstrzygnięte bez angażowania wymiaru sprawiedliwości. Klient ma możliwość skorzystania z trzech innych sposobów rozstrzygania sporów:

 • wniesienie wniosku do stałego konsumenckiego sądu polubownego – spór rozwiązuje sędzia arbiter;
 • wniesienie wniosku o mediacje np. do izby handlowej – spór rozwiązuje mediator;
 • złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

VIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

 • zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 • zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta – z zastrzeżeniem §11 ust. 3 poniżej.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia – które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

IX. KONTAKT

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@dobrytowar.sklep.pl

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.